കാറ്റലോഗ് ബ്രോഷർ

1 ആക്സലൂർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിങ് മെഷീൻ സ്മാർട്ട് കെജെജി സീരീസ്

2 ആക്സലൂർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ജീനിയസ് സീരീസ്

3 Accurl ഫൈബർ ലേസ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ECO FIBER സീരീസ്